Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodného systému www.fytosauna.sk spoločnosť Horizontal s.r.o., IČO: 51442205   s fakturačná adresou:
Rastislavova 2123/31, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
DIČ: 2120728005   
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Kontaktné údaje: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Otázky a objednávky: telefón: +421(0)949 303 890

Reklamácia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pondelok - piatok 8.00 - 16:30 , tel .: +421(0)949 303 890

Osoba zodpovedná za prevádzku a objednávky: Dmitry Vladimirov, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Lehota pre odpoveď: najčastejšie do 24 hod. Emailom či telefonicky.

VÝROBA
Naša výroba sa nachádza v Rusku , v regióne Altaj. Naskladnené máme najpredávanejšie modely fytosaun.  Ale hocijaký model z našej ponuky si môžete objednať a doviezeme Vám do doma. Detailnejšie informácie si nájdete v podmienkach dodania tovaru a objednávok.

OBJEDNÁVKY TOVARU

Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom internetového obchodu.
K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom vystavenia faktúry predávajúcim, a to len po odsúhlasení predávajúcim a kupujúcim všetkých podmienok objednávky vrátane platby, dopravy a dodatočných služieb. Ak tovar nie je naskladnený a potrebujeme ho vyrobiť, záväzná objednávka sa potvrdzuje úhradou zálohovej faktúry vo výške 30% ceny objednávky.
Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste na to určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).
Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho, a to za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.
Postup dodávateľa v prípade, keď nie je schopný dodať tovar (napr. Z dôvodu stiahnutia z výroby a i.) Je neodkladne informovať ho - najneskôr do 48h. o tejto okolnosti - ponúknuť mu inú alternatívu a okamžité zaslanie platby späť na účet objednávateľa ak bola vykonaná.
 
DODANIE TOVARU
1. Dodanie tovaru zásielkovou službou Toptrans - expresné dodanie až do domu, dopravné je účtované individuálne podľa skutočnej váhy, vzdialenosti a doplnkových služieb (napr. vynesenie zásielky na poschodie alebo doručenie zásielky spojené s montážou, prípadnou profesionálnou inštaláciou fytosauny). Po obdržaní objednávky vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky) pre odsúhlasenie podmienok a cien dopravy tovaru. Obvyklá doba dodania je 7-11 prac. dní. Záväzná lehota je do 20-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky.  Aktuálne tarifné sadzby si môžete prezrieť na webových stránkach dopravcu.
Spôsob prevzatia daňového dokladu a záručného listu: spoločne s doručením tovaru.

2. Osobný odber tovaru je možný po telefonickej či emailovej dohode na tejto adrese odberného miesta, (nejedná sa o kamenný obchod - ale výdajnej sklad):
Hodžova 22, 92101 Piešťany, SK
Pondelok až nedeľa od 9 do 21.00 hod. (na objednávku)
 
DODACIA LEHOTA:
TOPTRANS – dodanie do domu (ak tovar je naskladnený): obvyklá doba dodania je 7-11 prac. dní. Záväzná lehota je do 20-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky;
Osobný odber (ak tovar je naskladnený): obvyklá doba dodania je 3-6 prac. dní
Dodanie tovaru na objednávku (ak tovar nie je naskladnený a potrebujeme ho vyrobiť): 2 až 3 mesiace (výroba a dodanie z fabriky zo Sibíri)

Spôsob ďalšej komunikácie s objednávateľom po odoslaní objednávky: telefonicky, písomne, elektronicky (email), osobne pozri kontaktné údaje vyššie.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Tovar naskladnený je možné uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (TOPTRANS), bezhotovostným prevodom podľa vybraného spôsobu objednávateľa v objednávacom formulári poukázaním 100% kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

- V  prípade ak tovar nie je naskladnený, po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho kupujúci zapltí 30% kúpnej ceny v lehote stanovenej v zálohovej faktúre. Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu pri dodaní tovaru na dobierku alevo pri osobnom odbere

- Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

 

PREVZATIE TOVARU

Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku alebo ak nie je zásielka kompletná, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky - zápis o škode a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal tovaru zabaleného do igelitovej fólie aj samotné tovaru.

Ak objednáva zákazník tovar cez internet s následným osobným odberom, potvrdzuje predávajúci iba to, že tovar je, či bude v dohodnutom termíne, pre kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim, týmto okamihom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. (§ 53), má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tejto lehote stačí poslať oznámenie o odstúpení, tj. Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní odo dňa, keď Kupujúci oznámi, že odstupuje od zmluvy. Toto právo ods. Od kúpnej zmluvy je podmienené nákupom ako Koncový spotrebiteľ (tzn. Nie ako Podnikateľský subjekt). Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:

Tovar musí byť s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.)

Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene (Doporučene neznamená na dobierku!) V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe vyššie uvedeného zákona nesmie byť tovar Predávajúcemu zaslaný dobierkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou, prípadne pri nesplnení podmienok pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy, tak ako je popísané vyššie, si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátiť na adresu Kupujúceho na jeho náklady.

Spotrebiteľ zodpovedá za zničeniu veci, ktorú vracia a zaobchádzal s ňou inak, než bolo potrebné s ohľadom na povahu tovaru. Ja potom povinný uhradiť sumu, o ktorú sa hodnota veci znížila (napr. Za intenzívne používané, a tým pádom opotrebované tovaru).

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru, výrazné zmeny nákupnej ceny tovaru, alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 

Vrátenie peňazí:

Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si Kupujúci praje prostriedky vrátiť.

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky/faktúry, druh výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje zaslať sumu späť v lehote do 14 dní po prijatí žiadosti o odstúpení od zmluvy, ktorá má všetky uvedené náležitosti.

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUKA NA TOVAR

Reklamácia tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom.

Na tovar obchodu FYTOSAUNA.SK sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Venujte prosím zvýšenú pozornosť preberaní tovaru od prepravcu, pri viditeľné škode na obale spíše s vodičom Zápis o škode. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota je kupujúcemu oznámená v obchodných podmienkach dodávateľa. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Kupujúci je povinný tovar okamžite prezrieť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadné zistené chyby oznámiť predávajúcemu buď e-mailom, písomne alebo osobne na prevádzke.

Záruka sa nevzťahuje na:

- vady vzniknuté bežným používaním
- nesprávnym použitím výrobku
- nesprávnym skladovaním

Záruka pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi a nevzťahujú sa na nej predĺženej lehoty záruk u jednotlivých výrobkov, alebo v rámci jednotlivých akcií. Cez toto štandardné obmedzenie sme pripravení ústretovo a poctivo riešiť prípadné vzniknuté problémy!

 

Riešenie reklamácií:

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup pri reklamácii:

informujte nás prosím o reklamácii e-mailom, písomne alebo osobne na prevádzke. V prípade zaslania zašlite reklamovaný tovar na vlastné náklady na našu adresu (pozri vyššie), pozor nie na dobierku - tieto zásielky nepreberáme. Do zásielky uveďte číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, dôvod reklamácie, vašu adresu a telefón.

Po uznaní reklamácie môžete požiadať emailom, či písomne náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru vo výške bežnej ceny dopravy u dopravcov s rozumnými podmienkami (napríklad Toptrans).

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní od obdržania reklamácie a reklamovaného tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný informovať Kupujúceho neodkladne e-mailom na adresu uvedenú v reklamácii, alebo v objednávke. V prípade, že Kupujúci požaduje odoslanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný elektronicky (emailom) na jeho adresu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ prehlasuje, že v súlade s platnou právnou úpravou, odo dňa 25.5.2018 i v zmysle nariadenia EP a Rady /EU/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej len „právna úprava ochrany osobných údajov“/ spracúva osobné údaje zákazníka, ktoré sú nevyhnutné pri plnení dodacej zmluvy (alebo iných požadovaných služieb) a pre evidenčné účely, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich so vzájomnou spoluprácou zákazníka a dodávateľa, a ďalšie osobné údaje potrebné pre poskytnutie služieb.

Ak zákazník poskytol dodávateľovi osobné údaje iných osôb než zákazníka, zodpovedá zákazník dodávateľovi za to, že tieto údaje boli získané a spracúvané zákonným spôsobom, sú presné, zodpovedajúce stanovenému účelu a sú v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu tak, aby ich dodávateľ mohol v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov použiť pre poskytovanie požadovaných služieb .

Zákazník berie na vedomie, že dodávateľ sprístupňuje osobné údaje zákazníka a osôb odlišných od zákazníka odovzdané dodávateľovi zákazníkom, v nevyhnutnom rozsahu za účelom plnenia práv a povinností dodávateľa pri dodaní tovaru a poskytovaní iných služieb, zmluvným partnerom dodávateľa, ktorí pre dodávateľa zaisťujú najmä prepravu, zvoz, manipuláciu, doručenie alebo uloženie zásielky za účelom doručenia/či inej služby spočívajúcej v realizácii zmluvného vzťahu dodávateľa a zákazníka.

Informácie o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti sú uvedené v samostatnom dokumente.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v Obchodných podmienkach.

Predávajúci garantuje platnosť aktuálnych obchodných podmienok v deň uskutočnenia Objednávky.

Ustanovení týchto Obchodných podmienok, ktoré zahŕňajú aj Reklamačný poriadok a informácie o zárukách sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä s Občianskym a Obchodným zákonníkom.

Všetky práva vyhradené.

Predávajúci si vyhradzuje právo na nepresnosti či chyby v tomto dokumente.

Prevádzkovateľ webových stránok FYTOSAUNA.SK si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.